14.12.2017
Czwartek

Z dniem 4 września 2016 r. firma Warbus rozpoczyna świadczenie usług komunikacji miejskiej na liniach 117, 123, 137, 138, 917, 923, 937 i 938. Organizatorem komunikacji pozostaje w dalszym ciągu UM Wrocław  wraz z gminą Miękinia                                                                 


Warbus sp. z o.o.

                                                               Al. Prymasa Tysiąclecia 102

     01-424 Warszawa,

 


 


 
 
 


 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

na liniach autobusowych realizowanych na zlecenie miasta

Wrocław

Rozdział I
Przepisy ogólne


§ 1

1.   Regulamin przewozu osób i bagażu zwany dalej regulaminem, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu autobusami na liniach regularnych realizowanych na zlecenie miasta Wrocław przez firmę Warbus Sp. z o.o.

2.   Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)   autobus - środek transportu wykorzystywany przez operatora w przewozach regularnych, których dotyczy niniejszy regulamin,

2)   operator – firma Warbus Sp. z o.o.,

3)   przewóz - transport osób oraz bagażu wykonywany przez operatora,

4)   pasażer - osoba, która zawarła umowę przewozu (zgodnie z warunkami określonymi w ust. 3),

3.   Za zawarcie umowy przewozu uważa się wejście do autobusu.

 

§ 2


Pasażerowie oraz obsługa autobusów, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów są obowiązani przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

§ 3

1.   Obsługa autobusu, pracownicy nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów uprawnieni są do wydawania wskazówek, uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe funkcjonowanie przewozów oraz egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu.

2.   Pasażerowie obowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom, o których mowa w ust. 1.

3.   W przypadku awaryjnej zmiany trasy obsługa autobusu lub pracownicy nadzoru ruchu obowiązani są do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

 

§ 4


Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu autobusów lub zmian kierunku jazdy autobusu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, torowisk, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego oraz inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

§ 5


Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę autobusu.

Rozdział II
Przewóz osób


§ 6

1.   Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po zatrzymaniu się autobusu.

2.   Wsiadanie do autobusu odbywa się wyłącznie przednimi drzwiami. Pasażer wsiadający jest obowiązany do okazania kierowcy ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu

3.   Do wsiadania drzwiami środkowymi uprawnione są osoby z widocznym inwalidztwem, osoby na wózkach inwalidzkich i osoby z dzieckiem w wózku oraz rowerzyści.

4.   Wysiadanie z autobusu odbywa się każdymi innymi niż przednie drzwi. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku „na żądanie” obowiązany jest poinformować obsługę autobusu przez naciśnięcie przycisku. Wskazane czynności winny być dokonane w czasie i w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie autobusu na przystanku.

5.   Zabrania się wsiadania i wysiadania z autobusu:

1)   podczas ruchu autobusu,

2)   przed całkowitym otwarciem drzwi autobusu,

3)   po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd autobusu.

6.   Pasażerowie obowiązani są opuścić autobus na ostatnim przystanku:

1)   gdy jest to wyznaczony przystanek dla wysiadających,

2)   gdy autobus zakończył obsługę danej trasy,

3)   gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, na polecenie obsługi autobusu

7.   Wsiadanie do autobusu na przystankach krańcowych dozwolone jest za zgodą     

obsługi autobusu, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po podstawieniu autobusu na przystanek początkowy.

8.   Obsługa autobusu sygnalizuje zamknięcie drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły autobus, a wsiadające są wewnątrz    autobusu.

9.   Pasażerowie zajmujący miejsca stojące, w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

§ 7

1.   W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

1)   osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży,

2)   inwalidów (osób niepełnosprawnych),

3)   wózków inwalidzkich i dziecięcych.

2.   Osoby wymienione w ust. 1 posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc.

W przypadku odbywania przejazdu lub przewożenia przez pasażera                                                                    bagażu innego niż wózek inwalidzki bądź dziecięcy w miejscu określonym w          ust.1 w pkt 3, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera z wózkiem inwalidzkim bądź dziecięcym i przestawienia przewożonego bagażu z zachowaniem postanowień § 11.

§ 8

1.   Osoby uciążliwe, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być usunięte z autobusu, bądź niedopuszczone do przewozu. Pasażerom tym nie przysługuje zwrot opłaty za ewentualny przejazd.

2.   Osoby nieposiadające ważnego biletu, odmawiające zapłacenia należności za przewóz i odmawiające okazania dokumentu tożsamości kontrolerowi biletów, zostaną usunięte z autobusu.

§ 9

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, obsługa autobusu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

 

§ 10

1.   W autobusach  pasażerom zabrania się:

1)   otwierania drzwi autobusu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,

2)   używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej
oraz innych urządzeń technicznych,

3)   zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia,

4)   wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

5)   siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz schodach,

6)   spożywania napojów alkoholowych,

7)   spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, lub zanieczyszczenie autobusu,

8)   przebywania w autobusie w łyżworolkach lub wrotkach, czynnego używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,

9)   uprawiania sportów lub innych podobnych czynności i zabaw,

10) gry na instrumentach muzycznych,

11) żebrania i sprzedaży obnośnej,

12) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu podczas jazdy lub postoju,

13) wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia,

14) kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody Operatora,

15) zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów,

16) palenia tytoniu.

Rozdział III
Przewóz bagażu


§ 11

1.   Pasażer może przewozić w autobusach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności obsłudze autobusu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

2.   Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych
do siedzenia.

3.   W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień ust. 1 lub ust. 2, obsługa autobusu może zażądać opuszczenia autobusu przez pasażera, wraz z przewożonym bagażem lub zwierzęciem.

§ 12


Zabrania się przewożenia w autobusach:

1.   przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach lub otwartych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.),

2.   przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,

3.   przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,

4.   przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,

5.   przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszego regulaminu lub odrębnych przepisów.

§ 13

1.   Dopuszcza się przewożenie w autobusach:

1)   małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów,

2)   psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy.

3)   Rowerów pod warunkiem, że nie będzie on stwarzał zagrożenia dla innych pasażerów. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje kierowca autobusu.

2.   Pasażer przewożący psa obowiązany jest posiadać przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (np. książeczka zdrowia z odpowiednim wpisem).

§ 14

Na żądanie innych pasażerów, obsługi autobusu, pracowników nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów pasażer jest obowiązany:

1.   umieścić przewożony bagaż tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z autobusu,

2.   opuścić autobus wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami § 13,

3.   opuścić autobus wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone w § 12 regulaminu,

 

§ 15

1.   Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem, rowerem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

2.   Za rzeczy (bagaż) lub zwierzęta, które pasażer przewozi pod własnym nadzorem, operator ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy szkoda powstała z winy operatora.

 

Rozdział IV
Zasady pobierania opłat oraz kontrola biletów


§ 16

1.   Opłaty za przejazd i przewóz bagażu autobusami są pobierane
w wysokości określonej Taryfą opłat, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 17

1.   Przy wsiadaniu do autobusu linii 917, 923, 937 i 938 pasażer zobowiązany jest okazać kierowcy bilet okresowy, dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego lub zakupić bilet jednorazowy.

2.   Sprzedaż biletów jednorazowych  na przejazd liniami 917, 923, 937 i 938 odbywa się wyłącznie u kierowcy pojazdu, a bilety okresowe w stacjonarnym punkcie sprzedaży podanym w punkcie 3.

3.   Bilety okresowy można zakupić w punkcie sprzedaży „Bota” na pierwszym piętrze Domu Handlowego Hermes przy ul. Średzkiej 32, 54-017 Wrocław w dni powszednie godzina 9:00-17:00, oraz w soboty 9:30-14:30.

4.   Pasażer uprawniony do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych zobowiązany jest posiadać ważny bilet i dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. .

5.   Bilet okresowy i ulgowy jest ważny wyłącznie wraz z dokumentem tożsamości oraz dokumentem uprawniającym do ulgi.

 

6.   Bilet zakupiony u kierowcy nie podlega kasowaniu.

§ 18

1.     Niezwłocznie po wejściu do autobusu linii 117, 123, 137 i 138 pasażer zobowiązany jest skasować bilet w kasowniku znajdującym się w pojeździe

2.     Bilety jednorazowe i okresowe na przejazd liniami 117, 123, 137 i 138 można nabyć w dowolnym punkcie sprzedaży znajdującym się na terenie Wrocławia.

 

§ 19

1.   Pasażer nie może odstępować lub oddawać innej osobie biletu jednorazowego lub imiennego biletu okresowego.

2.   Nieważny jest bilet jednorazowy użyty przez inną osobę korzystającą z przewozu na podstawie tego biletu.

3.   Nieważny jest bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie jego treści lub danych osobowych w przypadku imiennego biletu okresowego.

4.   Nieważny jest bilet imienny, na którym po naniesieniu zewnętrznych cech biletu imiennego (imię, nazwisko oraz numer dokumentu uprawniającego do ulgi), zostały one w jakikolwiek sposób poprawione, zmienione lub usunięte.

 

 

§ 20

1.   Osobami upoważnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy biletów posiadający podczas przeprowadzania kontroli na widocznym miejscu identyfikator zawierający:

1)   nazwę operatora („Warbus Sp. z o.o.),

2)   napis "KONTROLER BILETÓW”,

3)   numer identyfikacyjny kontrolującego,

4)   zdjęcie kontrolującego,

5)   okres ważności dokumentu,

6)   zakres upoważnienia,

7)   pieczęć i podpis wystawcy.

2.   Funkcję kontrolera biletów pełnią w szczególności kierowcy autobusów

3.   Kontrolę dokumentu przewozu osób i bagażu może dokonywać podmiot uprawniony przez Gminę Wrocław zwany dalej kontrolerem biletów, który posiada identyfikator ze zdjęciem umieszczony w widocznym miejscu i zawierający:

- nazwę firmy lub organu kontrolującego,

- numer identyfikacyjny kontrolera,

- okres ważności dokumentu,

- zakres upoważnienia,

- pieczęć i podpis wystawcy.

 

§ 21

1.   Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów/kierowcy autobusu.

2.   Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi biletów dokumenty uprawniające do przejazdu ulgowego.

§ 22

1.   W przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów:

1)   braku odpowiedniego i ważnego biletu lub,

2)   braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub,

3)   naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,

kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej.

2.   W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.

3.   W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera.

4.   Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym autobusem.

5.   Odwołania od wystawionych przez kontrolerów wezwań do zapłaty rozpatruje osoba upoważniona przez operatora.

§ 23

1.   W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, albo używany przez osobę, do której on nie należy lub nieuprawnioną, kontroler biletów ma prawo zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem.

2.   O podejrzeniu sfałszowania biletu lub dokumentu operator zawiadamia prokuraturę lub Policję z jednoczesnym powiadomieniem wystawcy dokumentu.

§ 24

1.   W razie spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, operator może dochodzić od sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy autobusu pokrycie kosztów rzeczywistej szkody.

2.   Uiszczenie opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia sprawcy zatrzymania lub zmiany trasy autobusu od odpowiedzialności za pokrycie rzeczywistej szkody w wysokości przewyższającej nałożoną opłatę.

Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 25

1.   Wnioski i skargi oraz reklamacje w sprawach związanych z przewozem osób i bagażu w przewozach realizowanych na zlecenie Gminy Wrocław rozpatruje osoba upoważniona przez operatora.

2.   Wnioski i skargi oraz reklamacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie najpóźniej 7 dni od momentu zajścia zdarzenia ze względu na czas przechowywania zapisu z monitoringu pojazdu.

·      Miejsca i terminy przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, numery telefonów oraz poczty elektronicznej operatora są podane w każdym pojeździe i na przystanku.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915 ).

____________________________________

 

_Zarząd Warbus sp. z o.o. 

   Urząd Gminy Miękinia                                   Warbus sp. z o.o.
      ul. Kościuszki 41                                Al. Prymasa Tysiąclecia 102
      55-330 Miękinia                                      01-424 Warszawa
     Tel. 71 735 92 20                                   Tel./Fax 22 752 28 78
     Fax 71 733 64 00                                       www.warbus.pl        
.   .    www.miekinia.pl                                                               

 
        
      WROCŁAW

   Urząd Gminy Wrocławia
      Wydział Transportu
  ul. Gabrieli Zapolskiej 4
        50-032 Wrocław
       Tel. 71 777 88 80

       Dział Zarządzania
  Transportem Publicznym
Tel. 71 777 87 13 (-16, -17)
       www.wroclaw.pl